Parenting Events

Event Location
Triple P Group (Level 4) in CANLEY VALE in Vietnamese
Uniting Burnside
Behaviour
Grandparents, Multicultural Families
An 5 week parenting program designed to help parents improve their parenting skills and build positive relationships with their children with lots of parenting tips for every day parenting. Gồm 5 buổi trong 5 tuần lể chuyên đề nuôi dạy con. Chương trình giúp cha mẹ trau dồi thêm kỷ năng nuôi dạy con và thiết lập mối liên hệ gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Quý vị sẽ được chia xẻ những kinh nghiệm lý thú về nuôi dạy con trong sinh hoạt hằng ngày. Cần ghi danh vì số chổ giới hạn.
FREE
0-1 - Infants
2-3 - Toddlers
4-5 - Children
5-12 - Children
CANLEY VALE Public School, 76 Canley Vale road
CANLEY VALE, South Western Sydney
Wednesday, 22 May 2019
Wednesday, 19 June 2019
10:00 AM - 12:00 PM
Recurs/Weekly
Vietnamese
Click here to download the Triple P Term 2 in Vietnamese 2019 05 22.pdf
RECENTLY VIEWED EVENTS